Regulamin zakupów na thetags.com

I. Definicje

 1. The Tags - The Tags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Kochanowskieog 4A, NIP: 948-26-10-232, REGON: 367107340

 2. Towary - rzeczy, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

 3. Użytkownik lub Kupujący - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z usług w ramach serwisu thetags.com

 4. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez thetags.com konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach thetags.com

II. Postanowienia ogólne

 1. Stroną umowy jest The Tags Sp. z o. o z siedzibą w Radomiu.

 2. The Tags świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.

III. Warunki uczestnictwa w thetags.com

 1. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2.  Założenie konta następuje po wypełnieniu formularza i podaniu loginu, który będzie unikalną nazwa użytkownika i hasła niezbędnego do logowania się do serwisu oraz adresu e-mail. 

 3.  Zakupów można dokonywać także jako użytkownik niezarejestrowany.

 4. Warunkiem świadczenia usług przez The Tags jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  a) zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am postanowienia Regulaminu.

  b) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem.

  c) podane przeze mnie dane są prawdziwe.

 6. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na towary znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia.
   
 7. Zamówione towary wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny.

 8. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością The Tags.

 10. Przy opisie produktu niezależnie od oferowanej ceny sprzedaży The Tags może podać szacunkową wartość rynkową towaru.

 11. Szacunkowa wartość towaru ustalana jest przez The Tags zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością, The Tags zastrzega, iż wartość rynkowa towaru może różnić się od rzeczywistej wartości rynkowej towaru.

 12. The Tags oferuje następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa i Paypal. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący.

 13. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem zamówienia. 

 14. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

 

IV. Towary 

 1. Przed wystawieniem towaru do sprzedaży The Tags przeprowadza jego weryfikację w celu określenia stanu Towaru oraz jego autentyczności i wartości. The Tags określa stan towaru według własnych procedur.

 2. Oferowane towary są towarami używanymi. Użytkownik akceptuje stan towaru według jego opisu zamieszczonego na stronie thetags.com. 

 3. The Tags przeprowadza badanie towaru pod względem jego autentyczności tak aby zapewnić zgodność towaru z opisem. Weryfikacja towaru następuje według procedur określonych przez The Tags. The Tags nie gwarantuje autentyczności sprzedanego towaru. 

 4. W przypadku stwierdzenia nieautentyczności towaru The Tags zwróci Kupującemu koszty zakupu towaru wraz z kosztami wysyłki.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w sklepie TheTags.com mogą zostać złożone:  

  a) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@thetags.com
  b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

  THE TAGS Sp. z o.o.
  ul. Kochanowskiego 4a
  26-600 Radom

 2. Każda reklamacja powinna zawierać wskazanie loginu lub adresu e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 

 3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika lub adres mailowy podany przez Użytkownika.

 5. Koszt zapakowania i odesłania towaru ponosi Użytkownik. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 6. W przypadku uznania reklamacji The Tags niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych od  poinformowania Użytkownika o uznanej reklamacji, zwróci  otrzymaną od Użytkownika płatność, włącznie z kosztami dostawy ( z wyjątkiem kosztów dodatkowych związanych z wyborem przez innego niż najtańszy sposób dostawy).

 7. W przypadku nieuznania reklamacji przez The Tags, towar zostanie odesłany na koszt Użytkownika.

 8. Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, który został wybrany przez Użytkownika przy zakupie. Zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto Użytkownika. W przypadku zapłaty przelewem płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. Przy płatności „za pobraniem” środki zostaną zwrócone na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.

 9.  Wzór druku reklamacji:  

VI. Odstąpienie od umowy/ Zwroty

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia zawarcia umowy/odbioru przesyłki.

 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik musi powiadomić o swojej decyzji The Tags e-mailem na adres: informacja@thetags.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  THE TAGS  Sp. z o.o.
  ul. Kochanowskiego 4a,
  26-600 Radom 

 3. w drodze jednoznacznego oświadczenia woli. Użytkownik może w tym celu wykorzystać załączony wzór formularza odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być załączone do zwróconego towaru.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy The Tags niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi otrzymaną od Użytkownika płatność, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych związanych z wyborem przez innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez The Tags). Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, który został wybrany przez Użytkownika przy zakupie.

 5. Zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto Użytkownika. W przypadku zapłaty przelewem płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. Przy płatności "za pobraniem" środki zostaną zwrócone na konto bankowe podane w formularzu odstąpienia od umowy.

 6. Użytkownik ponosi koszty obniżenia wartości towaru.

 7. The Tags akceptuje wyłącznie zwrot towarów nieużytkowanych przez Kupującego. The Tags nie akceptuje zwrotu towaru w przypadku usunięcia przez użytkownika metek lub zabezpieczeń towaru lub w przypadku stwierdzenia innych widocznych śladów użytkowania towaru przez Kupującego. The Tags nie akceptuje zwrotu towarów uszkodzonych, zniszczonych lub zabrudzonych.

 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Formularz odstąpienia od umowy  

VII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy, jest prawo polskie.